کارل گوستاو یونگ

فکر کردن مشکل است…
برای همین است که بیشتر مردم قضاوت می کنند.