فکر کردن مشکل است… برای همین است که بیشتر مردم قضاوت می کنند.

فکر کردن مشکل است…
برای همین است که بیشتر مردم قضاوت می کنند.