تحقیقات جدید نشان می دهند مردانی که شجاعت تعریف کردن داستان و قابلیت آن را دارند، از نظر زنان مردان جذاب تری هستند.

آقایان، اگر می خواهید جذاب باشید «چاخان» کنید!

تحقیقات جدید نشان می دهند مردانی که شجاعت تعریف کردن داستان و قابلیت آن را دارند، از نظر زنان مردان جذاب تری هستند.

به گزارش هفت هنر،  تحقیقات جدید نشان می دهند مردانی که شجاعت تعریف کردن داستان و قابلیت آن را دارند، از نظر زنان مردان جذاب تری هستند. این موضوع احتمالاً به این شکل قابل توجیه است که قابلیت روایت داستان ها و ماجراها، از موقعیت بالای مردان حکایت می کند. مردان اما به نظر نمی رسد که به دنبال زنانی باشند که بتوانند داستان روایت کنند.

دانشمندان دانشگاه نورث کارولینا در چپل هیل، نتایج فوق را پس از انجام آزمایش بر روی صدها دانشجوی مرد زن در مقطع لیسانس به دست آوردند. در یکی از این آزمایش ها، دانشجویان توصیفاتی را در مورد یک مرد یا یک زن می خواندند که برخی از آنها حاوی مطالبی بود که نشان می داد شخص توصیف شونده، داستان های فوق العاده ای روایت می کند.
نتایج نشان می داد زنان، مردانی را که داستان گویان خوبی بودند در قیاس با مردانی که نجیبانه تر داستان تعریف می کردند و یا توصیف شخصیت آنها فاقد توانایی داستان گویی است، شرکای بلند مدت بهتری ارزیابی می کنند. در مقابل اما مردان آن دسته از زنانی را که داستان گویان بهتری بودند، جذاب تر تلقی نمی کردند.
همچنین از شرکت کنندگان خواسته شد نشان دهند که آیا از نظر آنها مردان یا زنانی که توصیف می شوند، محبوب، ستایش شده و یا رهبران خوبی هستند یا نه. پاسخ به این پرسش نشان می داد که شخصیت افراد تا چه حد «رده بالا» به نظر می رسد.
بنابراین گزارش، نتایج پژوهش با اطمینان کافی نشان می داد که مردانی که داستان گویان خوبی بودند، از نظر اجتماعی در رده های بالاتری هم طبقه بندی می شدند. باز هم از نظر مردان اهمیتی نداشت که زنان داستان گویان خوبی باشند یا نه و این موضوع در تلقی از جایگاه اجتماعی آنها بی تأثیر بود.
با این همه، هنوز جای این پرسش باقی است که چرا زنان جذب مردانی می شوند که بتوانند داستان تعریف کنند؟ نویسندگان پژوهش حدس می زنند این دسته از مردان از مظر زنان جذاب تر باشند به این دلیل که توانایی تعریف کردن داستان ها و روایت ها، به این معنی است که مردان صاحب این توانایی می توانند «منابع» بیشتری به دست بیاورند، آنها راحت تر می توانند بر دیگران تأثیر بگذارند و در جامعه اقتدار کسب کنند.
پژوهش های قبلی نشان می دهند که زنان مردانی را ترجیح می دهند که جایگاه اجتماعی بالاتری داشته باشند و این موضوع جدیدی نیست، آنچه جدید است این است که توانایی داستان تعریف کردن می تواند نشانه ای از جایگاه اجتماعی بالاتر باشد.
نکته دیگر هم این است که زنان احتمالاً به صراحت نشان نمی دهند که به دنبال مردانی هستند که بتوانند داستان های خوبی تعریف کنند. در واقع، آنها ممکن است خودشان هم ندانند که چه چیزی می خواهند. اما این مهم است که مردانی که به دنبال تأثیرگذاری بر دیگران هستند، همیشه آماده استفاده از این عبارات باشند:«یکی بود، یکی نبود…»

تحقیقات جدید نشان می دهند مردانی که شجاعت تعریف کردن داستان و قابلیت آن را دارند، از نظر زنان مردان جذاب تری هستند.