رکورد جدید بزرگ ترین ارکستر جهان با اجرای ۷۵۴۸ نوازنده و به رهبری «ولف کرشک» در استادیوم فوتبال فرانکفورت شکسته شد.

بزرگ ترین ارکستر جهان در استادیوم فوتبال +عکس

رکورد جدید بزرگ ترین ارکستر جهان با اجرای ۷۵۴۸ نوازنده و به رهبری «ولف کرشک» در استادیوم فوتبال فرانکفورت شکسته شد.
به گزارش هفت هنر، رکورد جدید بزرگ ترین ارکستر جهان با اجرای ۷۵۴۸ نوازنده و به رهبری «ولف کرشک» در استادیوم فوتبال فرانکفورت شکسته شد. رکورد قبلی متعلق به ارکستری بود که در بریزبن استرالیا با حضور ۳۰۰ نوازنده برگزار شده بود.
ورزشگاه

رکورد جدید بزرگ ترین ارکستر جهان با اجرای ۷۵۴۸ نوازنده و به رهبری «ولف کرشک» در استادیوم فوتبال فرانکفورت شکسته شد.