ژان پل سارتر

گاهی باید به دورِ خود، یک دیوارِ تنهایی کشید …
نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی …  بلکه ببینی  چه کسی برای دیدنت، دیوار را خراب می کند !