جمله عاشقانه از زویا پیرزاد

همیشه نه ، ولی گاهی میان بودن و خواستن فاصله می افتد،
بعضی وقتها هست که کسی را با تمام وجود می خواهی ولی نباید کنارش باشی !