جمله ای از کارل مارکس درباره پول

پول وفاداری را به بی وفایی، عشق را به نفرت، نفرت را به عشق، فضیلت را به شرارت، شرارت را به فضیلت، خدمتکار را به ارباب، ارباب را به خدمتکار، حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می کند.

 1. آرمین دالوند
  ۲۹ تیر ۱۳۹۵

  زنده باد معلم پرولتاریا کارل مارکس

 2. پویان
  ۲۹ مهر ۱۳۹۵

  هرمس واسط خدایان و موجودات فانیست
  همانطور که در ادیان توحیدی مشابهاتش را داریم
  در نظام کاپیتالیستی که نطفه اش علم باوریست واسطه ای را در جامه دیگر داریم به عنوان ژول که تعین کننده آگاهی است
  تعین کننده مناسبات اجتماعی است.
  تو گویی الهیات از معیار آسمانی به ساختمان مادی نزول کرده اند
  و اینجا همان شروع آگاهی بر ارتباط بی واسطه ی خدا با نظام ارزشی پول در هر وضعیت تاریخی ای است.
  به امید رهایی خلق

 3. آرام
  ۰۸ مرداد ۱۳۹۷

  زنده باد آموزگار پرولتاریا؛ کارل مارکس