بایگانی‌های فلسفه، - تیتر هنر | تیتر هنر
یکشنبه, ۹ مهر , ۱۴۰۲
24 آذر 1400

شکل‌های زندگی: تراژدی پس از مرگ سقراط

در مارکسیسم تراژدی غایب است. به نظر می‌رسد مارکس کمتر درباره شکسپیر سخن گفته باشد تا درباره بالزاک. نگاه تاریخی مارکس او را از اندیشیدن به جهان هستی بازمی‌دارد.