شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۰
سرطان جان حمیدرضا صدر را در ۶۵ سالگی گرفت ۲۵ تیر ۱۴۰۰

سرطان جان حمیدرضا صدر را در ۶۵ سالگی گرفت

حمیدرضا صدر که امروز از دنیا رفت مفسر شناخته‌شده فوتبال بود که البته کتاب می‌نوشت، ترجمه می‌کرد و نقدهایش در حوزه سینما نیز مورد توجه بود.