سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰
شکل‌های زندگی: صدوپنجاه سالگی پروست ۰۱ شهریور ۱۴۰۰

شکل‌های زندگی: صدوپنجاه سالگی پروست

«خاطره» و «یادآوردن» شاهکار پروست در ادبیات و به واقع مضمون اصلی نوشته‌های او است.