مراسم سوزاندن اجساد هندوها در حاشیه رود گنگ است. رود گنگ رود مقدس هندوان و در هندوستان است.

مراسم سوزاندن مردگان در آیین هندو +تصویر (۱۸+)

مراسم سوزاندن اجساد هندوها در حاشیه رود گنگ است. رود گنگ رود مقدس هندوان و در هندوستان است.

هندوان اجساد مردگان خود را می سوزانند. مراسم سوزاندن مردگان آداب و  رسوم خود را دارد. بستگان فرد متوفی از گوشه و کنار گرد هم می آیند تا شاهد سوزانده شدن جسد آشنایان خود باشند. این کار تا تبدیل شدن جسد به خاکستر ادامه می یابد.

بنا بر این گزارش، کومه های هیزم نیاز ضروری برای انجام این مراسم به شمار می روند. همین امر تجارت چوب و هیزم را در کشور هند به تجارتی پرسود تبدیل کرده است. میزان هیزم های مورد استفاده به تمکن مالی خانواده ها بستگی دارد. خانواده های فقیر هیزم کمتر و خانواده های ثروتمند هندو از هیزم بیشتری برای سوزاندن مردگان خود استفاده می کنند.

شب ها در  آسمان سواحل رود گنگ شعله های آتش این مراسم به چشم میخورد. خانواده فرد متوفی همراه با هندوی اعظم جسد را به سوی گنگ می برند و خانواده های زیادی هر روز در کنار رود گنگ جمع می شوند.

5031826_986

در قسمت پایین و بالای جسد چوب ها را قرار می دهند. و هندوی بزرگ شعله ای به درون هیزم ها می اندازد. البته هر کدام از آشنایان می توانند شعله ای بیندازند و این به میزان محبوبیت فرد متوفی بستگی دارد.

جسد هندوان فقیر به دلیل کم بودن هیزم ها قابل رویت است و همین موضوع ممکن است تصاویر ناخوشایندی را رقم بزند. مایعاتی که از دهان و نوافذ بدن خارج میشود و حباب های سفید ناشی از سوختگی از جمله آن هاست. علاوه بر آن بوی تند و زننده ای نیز مشام عابران را  می آزارد.

در مرحله آخر نیز خاکستر به جای مانده را درون رود می ریزند و جمعیت پس از آن یکی پس از دیگری متفرق می شوند.

نکته جالب توجه این است که خانواده های فقیر گاهی به دلیل نداشتن پول کافی برای خرید هیزم، جسد را دفن کرده و یا به امواج خروشان گنگ می سپارند.

مراسم سوزاندن اجساد هندوها در حاشیه رود گنگ است. رود گنگ رود مقدس هندوان و در هندوستان است.