مایش‌های «ایوانف» به کارگردانی امیررضا کوهستانی با 5 هزار و 39 مخاطب ، «کچلو» به کارگردانی رضا کشاورز با 1 هزار و 855 مخاطب، «خروس می‌خواند» به کارگردانی شهرام کرمی با 3 هزار و 948 مخاطب و «آب مثل شکلات» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با 1 هزار و 909 مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

آمار مخاطبان تماشاخانه «ایرانشهر» اعلام شد

نمایش‌های «ایوانف» به کارگردانی امیررضا کوهستانی با 5 هزار و 39 مخاطب ، «کچلو» به کارگردانی رضا کشاورز با 1 هزار و 855 مخاطب، «خروس می‌خواند» به کارگردانی شهرام کرمی با 3 هزار و 948 مخاطب و «آب مثل شکلات» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با 1 هزار و 909 مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

علام آمار مخاطبان چهار نمایش‌ «کچلو» ، «ایوانف» ، «خروس می‌خواند» و «مثل آب برای شکلات»

به گزارش هفت هنر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های «خروس می‌خواند» و «مثل آب برای شکلات» که از 10 مرداد ماه، در ساعت‌های 19 و 21:30 اجرای عمومی خود را در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند، به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

 نمایش «خروس می‌خواند» به کارگردانی شهرام کرمی در 27 اجرای خودپذیرای 3 هزار و 948 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 360 مخاطب با بلیت 30 هزارتومانی و 2111 مخاطب با بلیت های 20 و 21 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 267 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «خروس می‌خواند» طی 27 اجرا مبلغ 53 میلیون و 474 هزار تومان بوده است.

نمایش «مثل آب برای شکلات» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی نیز در 23 اجرای خودپذیرای 1 هزار و 909 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 1429 مخاطب با بلیت 30 هزارتومانی، 212 مخاطب با بلیت 24و21 هزارتومانی، 241 مخاطب با بلیت‌های 20 و 15 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 221 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «مثل آب برای شکلات» طی 23 اجرا مبلغ 52 میلیون و 37 هزار تومان بوده است.

همچنین نمایش‌های «کچلو» و «ایوانف» که از 12 مرداد، در ساعت‌های 18 و 20:30 اجرای عمومی خود را در سالن استاد ناظر زاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بود نیز به کار خود در این مجموعه پایان داد.

نمایش «کچلو» در 25 اجرای خودپذیرای 1 هزار و 855 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 661 مخاطب با بلیت 30 هزارتومانی و 1194 مخاطب با بلیت‌های 20 و 15 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 152 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «کچلو» طی 25 اجرا مبلغ 39 میلیون و 865 هزار تومان بوده است.

همچنین نمایش «ایوانف» در 27 اجرای خودپذیرای 5 هزار و 039 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 3377 مخاطب با بلیت 40 هزارتومانی، 1023 مخاطب با بلیت 35 و 639 مخاطب با بلیت‌های 30 و 20 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 287 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «ایوانف» طی 27 اجرا مبلغ 185 میلیون و 535 هزار تومان بوده است.

مایش‌های «ایوانف» به کارگردانی امیررضا کوهستانی با 5 هزار و 39 مخاطب ، «کچلو» به کارگردانی رضا کشاورز با 1 هزار و 855 مخاطب، «خروس می‌خواند» به کارگردانی شهرام کرمی با 3 هزار و 948 مخاطب و «آب مثل شکلات» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با 1 هزار و 909 مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.