حمید اعتباریان گفت: امروز به بخش منتقل شدم و حالم بهتر است.

آخرین وضعیت بیماری تهیه کننده سینما در بیمارستان

حمید اعتباریان گفت: امروز به بخش منتقل شدم و حالم بهتر است.

به گزارش هفت هنر، این تهیه‌کننده سینما که به علت حمله قلبی در بیمارستان بستری است  گفت: به دلیل حمله قلبی به بیمارستان کیان منتقل شدم و طی سه روز گذشته در بخش سی سی یو تحت مراقبت بودم که امروز به بخش منتقل شدم.

اعتباریان تهیه‌کنندگی فیلم‌های سینمایی «شام عروسی»، «ستاره‌ها»، «سنگ، کاغذ، قیچی» و«سن پترزبورگ» را عهده دار بوده است.

حمید اعتباریان گفت: امروز به بخش منتقل شدم و حالم بهتر است.