کریستین بوبن

هنر اصلی
هنر فاصله هاست.
زیاد نزدیک به هم می سوزیم
زیاد دور, یخ میزنیم…!