داستانی از سیمون دوبووار با عنوان «مرگی بسیار آرام» با ترجمه سیروس ذکا به نمایشگاه کتاب می‌آید.

کتابی که دوبوار به بهانه مریضی و مرگ مادرش تالیف کرده در نمایشگاه کتاب عرضه می شود

داستانی از سیمون دوبووار با عنوان «مرگی بسیار آرام» با ترجمه سیروس ذکا به نمایشگاه کتاب می‌آید.

به گزارش هفت هنر، داستان بلند «مرگی بسیار آرام» از سیمون دوبوار نویسنده و روشنفکر فرانسوی با ترجمه سیروس ذکا منتشر و از سوی نشر ماهی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه می‌شود.

ذکا  درباره این کتاب عنوان کرد: این اثر کتابی است که دوبوار درباره مادر خود تالیف کرده است و به بهانه مریضی و مرگ مادرش آن را نوشته است.

وی افزود: مادر سیمون دوبوار بزرگ شده در یک مدرسه دینی کاتولیک بوده و از نظر فکری با دخترش دارای اختلاف نظرهای شدیدی بوده است. دوبووار در این کتاب به دوران نوجوانی و جوانی خود می‌رود و از این دریچه به زندگی و رابطه خود و  ژان پل سارتر نیز اشاره کرده و درباره‌اش شرح می‌دهد.

این مترجم ادامه داد: در جای جای این کتاب می‌شود به وضوح دید که دوبووار از سویی هرگز فراموش نکرده به اصولش وفادار بماند و از سوی دیگر با وجود همفکر نبودن مادرش با وی و انتقادات شدیدی که او بر سبک و سیاق زندگی وی داشته است، وظایف فرزندی اش را نسبت به او فراموش نمی‌کند.

ذکا افزود: در بخش‌هایی از این کتاب می‌شود به وضوح می‌شود این اختلاتف نظرها را در مراوده دوبووار با خواهر ش و مادرش و حرف‌هایی که با مادرش می‌زند دید. در واقع می‌توان گفت که ادبیات نیز برای دوبووار ابزاری بوده است برای بیان تفکراتش.

ذکا همچنین در پایان از ترجمه کتابی با عنوان فرهنگ و سیاست از آندره مارلوو و نیز دو نمایشنامه از آلبرکامو خبر داد که در انتظار انتشار به سر می‌برد.

داستان بلند «مرگی بسیار آرام» را نشر ماهی در ۱۲۸ صفحه با قیمت ۷۵۰۰ تومان منتشر کرده است.

داستانی از سیمون دوبووار با عنوان «مرگی بسیار آرام» با ترجمه سیروس ذکا به نمایشگاه کتاب می‌آید.