فروش ١٢ میلیاردی «تابستانه کتاب ١۴٠٠» در سه روز

با پایان سومین روز اجرای طرح «تابستانه کتاب ١۴٠٠»، ١٢٠ میلیارد و ٩۶٠ میلیون و ٧٧٨ هزار و ۶٧٢ ریال کتاب در کشور به فروش رسید.

به گزارش تیترهنر، با باقی ماندن چهار روز از مهلت استفاده از یارانه ٢٠ درصدی در کتابفروشی‌های عضو طرح «تابستانه کتاب ١۴٠٠» ٢٠٨ هزار و ٨٢۵ نسخه کتاب به ارزش ١٢٠ میلیارد و ٩۶٠ میلیون و ٧٧٨ هزار و ۶٧٢ ریال از سوی ٩٧۴ کتابفروش به فروش رسید.

استان‌های تهران با ١۶٢ کتابفروشی، خراسان رضوی با ١٢٣ کتابفروشی، اصفهان با ٩٣ کتابفروشی، قم با ٨٣ کتابفروشی، آذربایجان شرقی با ۶١ کتابفروشی، کردستان با ۵۵ کتابفروشی و فارس با ۵۴ کتابفروشی بیشترین مشارکت کتابفروشی‌ها در طرح «تابستانه کتاب ١۴٠٠» را به نام خود ثبت کردند.

همچنین در این طرح تاکنون، استان تهران با فروش ٣١ هزار و ٩۶۴ نسخه کتاب، خراسان رضوی با فروش ٢۴ هزار و ۶٠١ نسخه کتاب و اصفهان با فروش ٢٢ هزار و ٣۶٨ نسخه کتاب به ترتیب سهم ١۵، ١٢ و ١١ درصدی در فروش کتاب داشته‌اند.

لازم به ذکر است، در طرح «تابستانه کتاب ۱۴۰۰» خریداران می‌توانند تا پانزدهم مردادماه با مراجعه به کتابفروشی‌های عضو طرح،‌ کتاب‌های عمومی، کودک و نوجوان و دانشگاهی را با یارانه ۲۰ درصدی خریداری کنند.

اسامی و مشخصات کتابفروشی‌های عضو طرح به تفکیک هر استان بر روی سایت tarh.ketab.ir قابل مشاهده است.