عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی ظرف امروز و فردا پرداخت می‌شود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: “عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان ظرف امروز و فردا( هفتم و هشتم اسفند) پرداخت می‌شود.”

به گزارش تیتر هنر، دکتر میرهاشم موسوی اظهار داشت: “با همراهی دولت مردمی سیزدهم و شخص ریاست محترم جمهور در زمینه تأدیه بخشی از دیون سازمان تأمین اجتماعی، عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان ظرف امروز و فردا( هفتم و هشتم اسفند) پرداخت می‌شود. مطابق با مصوبه هیأت محترم وزیران مبلغ عیدی برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان یک میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده است. همچنین بازنشستگان محترم به ازای همسر ۴۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت تکفل خود نیز ۱۵۰هزار تومان دریافت می‌کنند.”

لازم به ذکر است براساس اطلاعات پرداختی مستمری بگیران تأمین اجتماعی؛ حدود 8 درصد از مستمری بگیران مشمول دریافت عیدی یک میلیون و 600 هزار تومانی و مابقی این عزیزان عیدی مربوط به متأهلین یا متکفلین را دریافت می‌کنند. همچنین همسران بازمانده مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی نیز عیدی مربوط به متأهلین را دریافت می‌کنند.