رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر با بیان اینکه کیارستمی کارگردان خوبی بود گفت: هنوز پیشنهادی مبنی بر نامگذاری خیابان یا معبری به نام وی به کمیسیون نامگذاری ارائه نشده است.

شاکری: هنوز پیشنهادی برای نامگذاری خیابانی به نام کیارستمی ارایه نشده است

رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر با بیان اینکه کیارستمی کارگردان خوبی بود گفت: هنوز پیشنهادی مبنی بر نامگذاری خیابان یا معبری به نام وی به کمیسیون نامگذاری ارائه نشده است.

به گزارش هفت هنر، مجتبی شاکری در خصوص مصاحبه مختاباد رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران مبنی بر پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام “عباس کیارستمی” گفت: این پیشنهاد هنوز نه به صورت شفاهی و نه کتبی به کمیسیون نامگذاری اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه باید برای نامگذاری معبری به نام هنرمند، ورزشکار، شهید و … باید درخواست به صورت کتبی به کمیسیون نامگذاری ارائه شود گفت: فهرست طولانی از نام شخصیت‌هایی که نامگذاری خیابان یا معبری به نامشان با قید دو فوریت تصویب شده است در کمیسیون نامگذاری موجود است.

وی با بیان اینکه کیارستمی کارگردان خوبی بود گفت: هنوز پیشنهادی مبنی بر نامگذاری خیابان یا معبری به نام وی، به کمیسیون نامگذاری ارائه نشده است.

مختاباد رئیس کمیته هنری شورای اسلامی شهر تهران پیش از این گفته بود: قطعا مکانی مناسب در تهران را به نام استاد کیارستمی نامگذاری خواهیم کرد و به زودی، این پیشنهاد از سوی کمیته هنری به کمیسیون نام‌گذاری شورا ارائه خواهد شد.

رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر با بیان اینکه کیارستمی کارگردان خوبی بود گفت: هنوز پیشنهادی مبنی بر نامگذاری خیابان یا معبری به نام وی به کمیسیون نامگذاری ارائه نشده است.