خورخه لوئیس بورخس

‌ اگر کسی بخواهد قسمتی از زندگی شما باشد، حتما خواهد بود.
پس برای کسی که تلاشی برای ماندن نمی کند.
خودتان را به زحمت نیندازید تا جایی را برایش نگه دارید!
بگذارید بِرود ..