جمله ای طلایی از فروغ فرخزاد

یک عمر در انتظاری تا بیابی آن را که درکت کند،و تو را
همانگونه که هستی بپذیرد،و عاقبت در می یابی او از همان آغاز” خودت “بوده ایی!
“پس از آیینه بپرس نام نجات دهنده ات را…”