اعلام آمار مخاطبان دو نمایش تماشاخانه ایران‌شهر

دو نمایش‌  «شکار مرغابی » و «من خیال تو نیستم» و در پی استقبال مخاطبان نمایش «پرتقال‌های کال» در روزهای آغازین با دو اجرا به صحنه می‌رود.

به گزارش هفت هنر، نمایش‌های «من خیال تو نیستم» به کارگردانی حمیدرضا شریف‌زاده با 2 هزار و 382 مخاطب و «شکار مرغابی » به کارگردانی حمید قطبی با 2 هزار و 488 مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های  «من خیال تو نیستم» و «شکار مرغابی»  که از 3 تیرماه،  در ساعت‌های  19:30 و 21:30  اجرای عمومی خود را در سالن دکتر ناظر زاده کرمانی  تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بود، با 27 و 28  اجرا به کار خود در این مجموعه پایان داد.

نمایش «من خیال تو نیستم»در اجراهای خود درمجموع پذیرای 2 هزار و 382 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 75 مخاطب با بلیت 25 هزارتومانی، 218 مخاطب با بلیت 20 هزارتومانی، 79 مخاطب با بلیت 18750هزارتومانی و 26 مخاطب نیز با بلیت 17500هزارتومانی،1702 با بلیت 15 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 282 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «من خیال تو نیستم» طی 28 اجرا مبلغ 33 میلیون و 726 هزار تومان بوده است.

نمایش «شکار مرغابی» به کارگردانی حمید قطبی نیز در اجراهای خود درمجموع پذیرای 2 هزار و 488مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 202 مخاطب با بلیت 30 هزارتومانی، 2 مخاطب با بلیت 25 هزارتومانی، 31 مخاطب با بلیت 24 هزارتومانی ، 3 مخاطب بلیت 21 هزارتومانی، 444 مخاطب با بلیت 20 هزارتومانی، 18 مخاطب با بلیت 18 هزارتومانی،2 مخاطب با بلیت 18 هزارتومانی،48 مخاطب با بلیت 16 هزارتومانی،1367 مخاطب با بلیت 15 هزارتومانی،64 مخاطب با بلیت 14 هزارتومانی 2 48 مخاطب با بلیت 12 هزارتومانی و 2 مخاطب با بلیت 10 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 307 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «شکار مرغابی» طی 27 اجرا مبلغ 38 میلیون و 920 هزار تومان بوده است.