من فهرستی از آنچه در مدرسه به ما یاد نمیدهند را تهیه کرده ام: آنها به ما یاد نمی دهند که چگونه کسی را دوست بداریم. آنها به ما یاد نمی دهند که چگونه در شهرت به درستی زندگی کنیم. آنها به ما یاد نمی دهند که چگونه در گمنامی ، از زندگی لذت ببریم. […]

من فهرستی از آنچه در مدرسه به ما یاد نمیدهند را تهیه کرده ام:

آنها به ما یاد نمی دهند که چگونه کسی را دوست بداریم.
آنها به ما یاد نمی دهند که چگونه در شهرت به درستی زندگی کنیم.
آنها به ما یاد نمی دهند که چگونه در گمنامی ، از زندگی لذت ببریم.
“آنها به ما یاد نمی دهند که چگونه از کسی که دوستش نداریم جدا شویم”
آنها به ما یاد نمی دهند که به آنچه در ذهن دیگری می گذرد فکر کنیم.
آنها به ما یاد نمی دهند که به کسی که در حال مرگ است چه بگوییم. آنها به ما هیچ چیزی را که ارزش یاد گرفتن داشته باشد ، یاد نمی دهند.

 

نویسنده: نیل گیمن