آمار مخاطبان تماشاخانه «ایرانشهر» اعلام شد
آمار مخاطبان تماشاخانه «ایرانشهر» اعلام شد

مایش‌های «ایوانف» به کارگردانی امیررضا کوهستانی با ۵ هزار و ۳۹ مخاطب ، «کچلو» به کارگردانی رضا کشاورز با ۱ هزار و ۸۵۵ مخاطب، «خروس می‌خواند» به کارگردانی شهرام کرمی با ۳ هزار و ۹۴۸ مخاطب و «آب مثل شکلات» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با ۱ هزار و ۹۰۹ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

نمایش‌های «ایوانف» به کارگردانی امیررضا کوهستانی با ۵ هزار و ۳۹ مخاطب ، «کچلو» به کارگردانی رضا کشاورز با ۱ هزار و ۸۵۵ مخاطب، «خروس می‌خواند» به کارگردانی شهرام کرمی با ۳ هزار و ۹۴۸ مخاطب و «آب مثل شکلات» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با ۱ هزار و ۹۰۹ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

علام آمار مخاطبان چهار نمایش‌ «کچلو» ، «ایوانف» ، «خروس می‌خواند» و «مثل آب برای شکلات»

به گزارش هفت هنر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های «خروس می‌خواند» و «مثل آب برای شکلات» که از ۱۰ مرداد ماه، در ساعت‌های ۱۹ و ۲۱:۳۰ اجرای عمومی خود را در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند، به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

 نمایش «خروس می‌خواند» به کارگردانی شهرام کرمی در ۲۷ اجرای خودپذیرای ۳ هزار و ۹۴۸ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۳۶۰ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی و ۲۱۱۱ مخاطب با بلیت های ۲۰ و ۲۱ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۲۶۷ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «خروس می‌خواند» طی ۲۷ اجرا مبلغ ۵۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان بوده است.

نمایش «مثل آب برای شکلات» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی نیز در ۲۳ اجرای خودپذیرای ۱ هزار و ۹۰۹ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۴۲۹ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی، ۲۱۲ مخاطب با بلیت ۲۴و۲۱ هزارتومانی، ۲۴۱ مخاطب با بلیت‌های ۲۰ و ۱۵ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۲۲۱ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «مثل آب برای شکلات» طی ۲۳ اجرا مبلغ ۵۲ میلیون و ۳۷ هزار تومان بوده است.

همچنین نمایش‌های «کچلو» و «ایوانف» که از ۱۲ مرداد، در ساعت‌های ۱۸ و ۲۰:۳۰ اجرای عمومی خود را در سالن استاد ناظر زاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بود نیز به کار خود در این مجموعه پایان داد.

نمایش «کچلو» در ۲۵ اجرای خودپذیرای ۱ هزار و ۸۵۵ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۶۶۱ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی و ۱۱۹۴ مخاطب با بلیت‌های ۲۰ و ۱۵ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۱۵۲ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «کچلو» طی ۲۵ اجرا مبلغ ۳۹ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان بوده است.

همچنین نمایش «ایوانف» در ۲۷ اجرای خودپذیرای ۵ هزار و ۰۳۹ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۳۳۷۷ مخاطب با بلیت ۴۰ هزارتومانی، ۱۰۲۳ مخاطب با بلیت ۳۵ و ۶۳۹ مخاطب با بلیت‌های ۳۰ و ۲۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۲۸۷ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «ایوانف» طی ۲۷ اجرا مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۵۳۵ هزار تومان بوده است.