چهار فیلم از شورای پروانه نمایش خانگی مجوز گرفتند
چهار فیلم از شورای پروانه نمایش خانگی مجوز گرفتند

شورای پروانه نمایش خانگی با ساخت چهار فیلمنامه موافقت کرد.

شورای پروانه نمایش خانگی با ساخت چهار فیلمنامه موافقت کرد.

به گزارش هفت هنر ، بر اساس جلسه ۱۰ مرداد شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثر اعضا برگزار شد، با ساخت فیلم نامه های «اکو» به تهیه کنندگی و کارگردانی نبی قلی زاده ، «روزهای بی یادداشت» به تهیه کنندگی محمد رضا عرب و کارگردانی سعید خادمی ، «عملیات غیر ممکن» به تهیه کنندگی مشترک احمد کیا، عفت صادقی و کارگردانی محمد باقر اسدی و «سکوت» به تهیه کنندگی علی مردمی وکارگردانی حامد خیری مطلق موافقت به عمل آمد.