مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش دارد غرورش را از دست بدهد اما فاجعه است ، بخاطر حفظ غرور کسی را که دوست دارد از دست بدهد …!

مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش دارد غرورش را از دست بدهد
اما فاجعه است ، بخاطر حفظ غرور کسی را که دوست دارد از دست بدهد …!