پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی گروه تاریخ و تمدن غرب همایش «تاملی بر وضع فلسفه در ایران » را برگزار می کند.

پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی گروه تاریخ و تمدن غرب همایش «تاملی بر وضع فلسفه در ایران » را برگزار می کند.

به گزارش هفت هنر پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی گروه تاریخ و تمدن غرب دومین سمینار علمی خود را با عنوان «تاملی بر وضع فلسفه در ایران »برگزار می کند.

در این همایش علی اصغر مصلح با عنوان پریشان حالی فلسفه، مریم صانع پور با عنوان ما و فلسفه های فمینیستی، مزدک رجبی با عنوان تربیت فلسفی و آموزش تاریخ فلسفه و مهدی بنایی با عنوان ما و پدیدار شناسی سخنرانی می کنند.

این همایش سوم بهمن ساعت ۹ صبح در محل سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند(۶۴ غربی) برگزار می شود.