وودی آلن: زندگی تراژدی است، فقط برخی آدم‌ها توانایی این را دارند که آن را به صورت کمدی ببینند. مصاحبه‌گر: فکر می‌کنید عشق تراژدی است؟ وودی آلن: نه، عشق تراژدی نیست؛ اتفاقاً عشق مثل استراحتگاهی است برای فراموش کردن این که زندگی تراژدی است.  

وودی آلن: زندگی تراژدی است، فقط برخی آدم‌ها توانایی این را دارند که آن را به صورت کمدی ببینند.

مصاحبه‌گر: فکر می‌کنید عشق تراژدی است؟

وودی آلن: نه، عشق تراژدی نیست؛
اتفاقاً عشق مثل استراحتگاهی است برای فراموش کردن این که زندگی تراژدی است.