با توجه به اینکه نذر فرهنگی بر اساس اقتضائات جامعه از سرمایه انسانی و اجتماعی بهره مند است ، یک گام جلوتر از وقف قرار گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نذر فرهنگی را مصداق سرمایه اجتماعی دانست و گفت: با توجه به اینکه نذر فرهنگی بر اساس اقتضائات جامعه از سرمایه انسانی و اجتماعی بهره مند است ، یک گام جلوتر از وقف قرار گرفته است.

به گزارش تیتر هنر، دکتر غلامرضا غفاری که در دومین نشست از سلسله نشست های واکاوی مولفه های نذر فرهنگی با محور ” نذر فرهنگی ، جامعه و تاریخ ” سخن می گفت، افزود: نذر یک امر داوطلبانه اجتماعی است که هدفی را دنبال می کند و در اسلام و ادیان دیگر نیز جایگاه ویژه ای دارد.

وی ادامه داد:در تمام فرهنگ ها وقتی بحث ارزش گذاری مطرح می‌شود، عمل نذر در صدر می نشیند و مرتبه ویژه ای پیدا می کند.

غفاری با اشاره به انواع سرمایه خاطرنشان کرد: سرمایه های مادی به میزانی که از آن استفاده می شود دچار استهلاک می شود ولی سرمایه های اجتماعی به میزانی که مورد استفاده قرار بگیرند، تقویت شده و زایندگی خاص خود را دارند.

وی با اشاره به اینکه نذر فرهنگی معطوف به تخصص، مهارت وعناصری فراتر از عناصر مادی است ، گفت: رابطه دو طرفه بین نذر فرهنگی و سرمایه اجتماعی است یعنی وقتی سرمایه اجتماعی قوت می گیرد امر و کنش نذر فرهنگی هم همراه آن صورت می گیرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تا دوره ای خودمان را براساس داشته های مادی و فیزیکی تعریف می کردیم ولی امروزه خودمان را بر اساس داشته های فرهنگی و اجتماعی تعریف می کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: امروزه حلقه مفقوده توسعه یافتگی، بهره مندی از سرمایه اجتماعی است یعنی در جامعه بی تفاوتی وجود نداشته باشد و هرکس به فکر خود نباشد، نذر فرهنگی می تواند این بی تفاوتی را کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه جامعه ما دچار یک نوع اختلال اخلاقی شده و ارزش های اخلاقی تنزل پیداکرده اند ، خاطرنشان کرد: جامعه دچار انواع مسائل و مشکلات شده است و حس اجتماعی و فرهنگی خود را از دست داده از این رو جامعه برای حفظ افراد نیاز به انرژی اجتماعی دارد که نذر فرهنگی در این زمینه نیز موثر است و می تواند این پیوند را ایجاد کند.

وی معتقد است اموری مثل نذر فرهنگی این پتانسیل را دارند که جامعه را زنده کنند و کمک کند گرمای اجتماعی خود را به دست بیاورد