نامزدهای جایزه کتاب سال معرفی شدند
نامزدهای جایزه کتاب سال معرفی شدند

آثار راه یافته به مرحله نیمه پایانی سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در موضوع«علوم اجتماعی» معرفی شدند.

آثار راه یافته به مرحله نیمه پایانی سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در موضوع«علوم اجتماعی» معرفی شدند.

به گزارش تیتر هنر،دبیر خانه سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نامزدهای بخش«علوم اجتماعی» را معرفی کرد.

در موضوع «علوم اجتماعی» هفت کتاب«بازمانده‌هایی از فرهنگ ذوران جاهلی در تمدن اسلامی، تالیف ادوارد وستر مارک، ترجمه علی بلوکباشی، تهران: فرهنگ جاوید»، «فروپاشی، تالیف جرد دایموند، ترجمه فریدون مجلسی، تهران: فرهنگ نشرنو»، «پارادایم جدید، تالیف آلن تورن، ترجمه سلمان صادقی زاده، تهران: نشر علمی فرهنگی»، «منش ملی منظری روانی – اجتماعی، تالیف الکس اینکلس، ترجمه علی پاپلی یزدی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات»، «جامعه و تغییرات آب و هوا، تالیف صادق صالحی- زهرا پازوکی نژاد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات»، «بحران در جامعه شناسی نیاز به داروین، تالیف جوزف لوپریاتو- تیموتی کریپن، ترجمه حسین حسنی، تهران: ترجمان علوم انسانی» و «در تنگنای بیم و امید پژوهشی درباره زندگی مهاجران مسلمان در کانادا، تالیف عبدالمحمد کاظمی پور، ترجمه بهرنگ صدیقی، تهران: نی» به عنوان نامزدهای سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند.

آیین اختتامیه سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران طبق هر سال در بهمن ماه، با معرفی برگزیدگان و کتاب‌های شایسته قدردانی برگزار می‌شود.