زندگی اسباب‌بازی پر زرق و برقی است که به امانت به ما سپرده‌اند. بعضی‌ها اسباب‌بازی را آن‌قدر جدی می‌گیرند که به خاطرش می‌گریند و پریشان می‌شوند. بعضی‌ها هم همین که اسباب‌بازی را به دست می‌گیرند کمی با آن بازی می‌کنند و بعد می‌شکنندش و می‌اندازدندش دور. یا زیاده بهایش می‌دهیم، یا بهایش را نمی‌دانیم. از […]

زندگی اسباب‌بازی پر زرق و برقی است که به امانت به ما سپرده‌اند.
بعضی‌ها اسباب‌بازی را آن‌قدر جدی می‌گیرند که به خاطرش می‌گریند و پریشان می‌شوند.
بعضی‌ها هم همین که اسباب‌بازی را به دست می‌گیرند کمی با آن بازی می‌کنند و بعد می‌شکنندش و می‌اندازدندش دور.
یا زیاده بهایش می‌دهیم، یا بهایش را نمی‌دانیم.
از زیاده‌روی بپرهیز.
صوفی نه افراط می‌کند و نه تفریط.
صوفی همیشه میانه را برمی‌گزیند.