فاجعه ی زندگی من این است که یک بار زندگی را مثل زهر نوشیده ام و گذشته ام، و اکنون که به اندیشیدن بدان بازگشته ام، احساس می کنم همان جام زهر را بی نهایت بار از نو و از نو می نوشم و می نوشم …

فاجعه ی زندگی من این است که یک بار زندگی را مثل زهر نوشیده ام و گذشته ام،
و اکنون که به اندیشیدن بدان بازگشته ام،
احساس می کنم همان جام زهر را بی نهایت بار از نو و از نو می نوشم و می نوشم …