ما هر کسی را طوری می کشیم؛ بعضی ها رو با گلوله، بعضی ها رو با حرف و بعضی ها را با کارهایی که کرده ایم و بعضی ها را با کارهایی که تا به امروز برای آن ها نکرده ایم ! 🍁 فئودور داستایوفسکی

ما هر کسی را طوری می کشیم؛ بعضی ها رو با گلوله، بعضی ها رو با حرف
و بعضی ها را با کارهایی که کرده ایم
و بعضی ها را
با کارهایی که تا به امروز برای آن ها نکرده ایم !

🍁 فئودور داستایوفسکی