مالیات بر ارزش افزوده از بلیط تئاتر، سینما و موسیقی حذف شد
مالیات بر ارزش افزوده از بلیط تئاتر، سینما و موسیقی حذف شد

مالیات بر ارزش افزوده از بلیط تئاتر، سینما و موسیقی حذف شده است.

مالیات بر ارزش افزوده از بلیط تئاتر، سینما و موسیقی حذف شده است.

به گزارش تیترهنر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، طبق نامه شماره ۳۴۷۲/۲۶۰/ص به تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۶، در پی جلسه ای با موضوع برسی مشکلات و ابهامات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در حوزه تئاتر، سینما و موسیقی، با حضور مدیران عامل خانه های تئاتر، سینما و موسیقی، آقایان همت، شاهسواری و نوربخش با  معاونت مالیات بر ارزش افزوده ی سازمان امور مالیاتی کشور، آقای محمد مسیحی برگزار شده بود، اشخاص حقیقی که با موضوع فعالیت تئاتر، فیلم و موسیقی فعالیت می کنند به عنوان مودی، مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند و نیازی به ثبت نام، مطالبه مالیات ، عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهار نامه ندارند.

بنابر این از این پس مالیات بر ارزش افزوده از بلیط تئاتر سینما و موسیقی حذف خواهد شد.

طبق این نامه، همچنین این سازمان آمادگی خود را جهت حداکثر مساعدت قانونی برای تقسیط بدهی اصل مالیات وعوارض و بخشودگی جرایم حوزه ی تئاتر، سینما و موسیقی، اعلام کرده است.