شهرام ناظری با ارکستر آلمانی می خواند
شهرام ناظری با ارکستر آلمانی می خواند

شهرام ناظری پاییز سال آینده، با ارکستر «فیلارمونیک کلن» آلمان اجرای مشترک خواهد داشت.

شهرام ناظری پاییز سال آینده، با ارکستر «فیلارمونیک کلن» آلمان اجرای مشترک خواهد داشت.

به گزارش هفت هنر ناظری – خواننده پیشکسوت – در تایید این خبر گفت: این اجرای ٢۵ نوامبر  ٢٠١٧ (چهارم آذرماه سال ١٣٩۶) روی صحنه می‌رود و فقط برای یک روز خواهد بود.

او درباره قطعاتی که قرار است با «فیلارمونیک کلن» اجرا کند، اظهار کرد: هنوز قطعات این اجرا مشخص نشده است.