شکل‌های زندگی: به‌مناسبت تجدید انتشار «معنای زندگی» تری ایگلتون
شکل‌های زندگی: به‌مناسبت تجدید انتشار «معنای زندگی» تری ایگلتون

جنگ افسانه‌ای تروا، آن‌گاه آغاز می‌شود که پاریس فرزند شاه تروا، هلن، زیباترین زن روی زمین را از یونانیان می‌دزدد و با خود به تروا می‌آورد. در پی این کار، جنگی ۱۰‌ساله میان یونان و تروا آغاز می‌شود.

۱

جنگ افسانه‌ای تروا، آن‌گاه آغاز می‌شود که پاریس فرزند شاه تروا، هلن، زیباترین زن روی زمین را از یونانیان می‌دزدد و با خود به تروا می‌آورد. در پی این کار، جنگی ۱۰‌ساله میان یونان و تروا آغاز می‌شود. نمایش‌نامه «تروئیلوس و کرسیدا» اثر شکسپیر اگرچه درباره عشقی تراژیک میان تروئیلوس و کرسیدا است، اما حکایت در طول سال‌های جنگ‌های موسوم به تروا شکل گرفته است. در این نمایش دو برادر ‌تروئیلوس و هکتور- که فرزندان پادشاه تروا هستند، با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند؛ آنان از جنگ می‌گویند و همین‌طور از هلن صحبت می‌کنند. به تدریج بحث میان این دو جدی‌تر شده و به اندیشه‌های فلسفی گره می‌خورد: «تروئیلوس: چیست هر آنچه هست جز ارزشی که در آن نهاده می‌شود؟/ هکتور: اما ارزش به یک اراده خاص وابسته نیست بلکه ارزیابی و منزلت خود را دارد و همان‌قدر ارزش ذاتی دارد که ارزیاب بر آن ارزش می‌گذارد».۱
در اینجا تروئیلوس از موضع یک اگزیستانسیالیست تمام‌عیار ظاهر می‌شود. اگزیستانسیالیست‌ها با اتکا به ایده تقدم وجود بر ماهیت (ذات و معنا) بر این باورند که چیزها به خودی خود ارزشی ندارند و فاقد معنا هستند و تنها وجود انسانی است که به چیزها معنا می‌دهد و آنها را باارزش یا بی‌ارزش می‌کند. به نظر تروئیلوس که اگزیستانسیالیست است، «هلن ارزشمند است چراکه علت وقوع جنگی شکوهمند بوده است، نه اینکه به دلیل ارزشمند‌بودنش باعث وقوع جنگ شده است…».۲ در مقابل تروئیلوس، هکتور نظر دیگری دارد. او که به ارزش، معنا یا ذات -در اینجا هر سه به یک معنا هستند- باور دارد، بر این نظر پافشاری می‌کند که چیزها خود می‌توانند فی‌نفسه واجد ارزش یا فاقد ارزش باشند. به نظر ایگلتون در این مناظره حق تا اندازه‌ای با هکتور است؛ چون بعضی چیزها مانند سلامتی، صلح، عشق و نظایر آن فی‌نفسه واجد ارزش‌اند، همین‌طور چیزهایی مانند غذا، سرپناه و آب که ارزشمندند. علاوه بر آن بعضی چیزهای دیگر مانند طلا را که ارزش آن بر اثر توافقی عمومی به دست آمده،‌ نمی‌توان بی‌ارزش تلقی کرد بلکه فی‌نفسه با‌ارزش است و منزلت خود را دارد و ارزش‌گذاری ارزیاب، تأثیری بر ارزش آن ندارد.
حال اگر گفت‌وگوی تروئیلوس و هکتور را به حوزه‌ای بس گسترده‌تر در مقیاس زندگی بسط دهیم، آن‌گاه با سؤال‌هایی اساسی‌تر روبه‌رو می‌شویم؛ سؤال‌هایی از این قبیل که آیا زندگی به خودی خود –فی‌نفسه- واجد ارزش است؟ و به تعبیر رایج‌تر زندگی واجد معناست یا فاقد آن؟ و چنان‌که ایگلتون می‌گوید، در نهایت «آیا زندگی سرجمعی دارد یا خیر؟».۳ اینها پرسش‌های مهمی‌اند که ایگلتون طرح می‌کند. اینکه پرسش‌ها به پاسخی منتهی بشود یا نشود، هیچ از اهمیت پرسش‌ها نمی‌کاهد؛ مسئله مهم‌تر آن است که اهمیت پرسش‌ها در هر حال ایگلتون را به پاسخ‌های دم‌دستی نمی‌کشاند بلکه بالعکس او را به کوششی مضاعف برای دست‌یافتن به معانی مشترک ترغیب می‌کند. هرچند به نظرش شکست در دستیابی به معنای مشترک به‌راستی خطری جدی محسوب می‌شود؛ «مجادلات ما درباره معنای زندگی حاصلخیز و بارور خواهند بود اما در جهانی که در آن در چنبره خطراتی عظیم زندگی می‌کنیم شکست در دست‌یافتن به معناهای مشترک به یک اندازه هشداردهنده و نیروبخش است».۴
۲
«خوشبختی» از دیرباز ذهن آدمی را به خود مشغول کرده است. به نظر می‌رسد آدمی از ابتدا در جهت تحقق آن تلاش کرده است. با کمی تأمل به تاریخچه «خوشبختی» به موضوعی مهم و بنیادین می‌رسیم و آن اینکه «خواستن آن (خواست خوشبختی) بخشی از طبیعت ما است».۵ در این صورت با پیدایش انسان خواست خوشبختی به مثابه بخشی از طبیعت او از‌جمله انگیزه‌های زیستن او به شمار می‌رود.
تأملات نظری درباره خوشبختی به یونانیان و حتی قبل از آن برمی‌گردد. تلاش‌های افلاطون برای ایده‌پردازی درباره مدینه فاضله فی‌الواقع بخشی از خواست خوشبختی است. علاوه بر افلاطون، ارسطو نیز از‌جمله مهم‌ترین اندیشمندانی است که به خوشبختی همچون شالوده‌ای اساسی و بنیادین در زندگی انسان توجه نشان داد؛ آنچه اندیشه‌های ارسطو را ملموس‌تر می‌کند، آن است که او خوشبختی را به مثابه مقوله‌ای اجتماعی و زمینی تلقی می‌کند: «از دیدگاه ارسطو، خوشبختی از رهگذر فضیلت به دست می‌آید و فضیلت قبل از هر چیز نوعی کردار اجتماعی است».۶ جمله مشهور ارسطو که «انسان در اساس جانوری اجتماعی است» دال بر تأیید مقوله خوشبختی به مثابه امری جمعی است؛ به بیانی دیگر از نظر ارسطو انسان تنها به واسطه اجتماعی‌بودن خویش است که مستعد تلاش برای خوشبختی می‌شود.
ایگلتون با بسط ایده‌های ارسطو یا دقیق‌تر گفته شود با معاصرکردن آن، به نتایجی درخشان و البته قابل تأمل می‌رسد و آن تمایز اساسی میان «خوشبختی» و «لذت» است. ایگلتون به وساطت آرای ارسطو بر این نظر تأکید می‌کند که «خوشبختی در تنهایی محقق نمی‌شود و این یکی از فرق‌های آن با لذت‌جویی است».۷
لذت به مثابه کنش فردی غالبا در مقابل خوشبختی به مثابه کنش جمعی قرار می‌گیرد. با این تعبیر ارسطویی ایگلتون، خوشبختی وضعیتی ذهنی یا حسی شخصی یا عاملی ذهنی نیست، بلکه شیوه‌ای از عمل‌کردن است که باعث تحقق منش‌های معین در زندگی می‌شود. بدین‌سان ایده‌های ایگلتون درباره خوشبختی بر پایه‌های تئوریک قوی که از دیرباز ارائه شده، قرار می‌گیرد؛ این ایده‌ها در مقابل خوشبختی برساخته‌شده ایدئولوژیک در نظام معاصر جهانی است. به نظر ایگلتون هم تلاش‌های ایدئولوژیک سرمایه‌داری و نحله‌های فکری پشتیبان آن بر این مسئله استوار است که خوشبختی را از امری جمعی خارج کرده و آن را در افق فردیت به تصور درآورند تا در نهایت آن را در حد لذتی فردی فروکاهند.
۳
«گذشته یک اکنون همیشگی است». به نظر می‌رسد ایگلتون با اتکا بر این ایده بنیامینی ‌سراغ گذشته می‌رود و آن را در متن‌های ادبی جست‌وجو می‌کند. ارجاعات مداوم وی به شکسپیر و دیگر متن‌های ادبی دال بر تأیید این مسئله است. به نظر ایگلتون، گاه متن‌های کهن و البته آثار شکسپیر می‌تواند بسیار معاصرتر از ایده‌پردازان کنونی باشد. گفت‌وگوی تروئیلوس با هکتور به نظر ایگلتون بیش از هر چیز گفت‌وگویی کاملا معاصر است. این گفت‌وگو همچون سایر نمایش‌نامه‌های شکسپیر حاوی تأمل در باب این پرسش‌ بنیادی و همواره معاصر است که آیا معنا ذاتی است یا نسبی؟ مسئله‌ای که در جهان کنونی به مهم‌ترین چالش نظری و مادی* میان واقع‌گرایان و نحله‌های پست‌مدرن بدل شده است. به نظر ایگلتون شکسپیر به‌خوبی به این چالش و مقوله‌های دیگر مانند توازی میان ارزش و معنا آگاه بود، اما مسئله مهم آن است که آگاهی شکسپیر نه به واسطه صرفا نبوغ وی بلکه بر زمینه‌های مادی تاریخی‌ای قرار گرفته که مربوط به زمانه‌اش بود: «او در مقطع گذار تاریخی از ایمان به ذاتی‌بودن به باور به نسبی‌بودن زندگی می‌کرد و نمایش‌نامه او این چرخش بسیار مهم را به نوعی چرخش اقتصادی از ارزش‌های ذاتی به ارزش‌های مبادله ایجاد‌شده به وسیله نیروهای بازار مرتبط می‌سازد».۸
آنچه در نوشته‌های ایگلتون حضور به هم می‌رساند، «تاریخ» است. ایگلتون آن را به «ذات‌گرایی» ارتباط می‌دهد و ذات‌گرایی را اندیشه‌ای می‌داند که از دیرباز در مقابل ایده‌های «ساختمان‌گرایان»، «نام‌گرایی»، «اگزیستانسیالیسم» و «پست‌مدرن» قرار گرفته است.
مقصود از ذات‌گرایی نوعی «پسماند» است؛ چیزی که از قبل وجود داشته و می‌توان به آن تاریخ نام داد. مسئله مهم آن است که هر معنایی را که من برای زندگی خود ساخته و پرداخته کنم از درون وابستگی به آن چیزی که از قبل وجود داشته یعنی تاریخ -پسماند- بیرون می‌آید و توسط آن نیز محدود می‌شود. موضوع بر سر آن است که ما همواره در اعماق معنا شناوریم و بنابراین اگرچه می‌توانیم «زندگی خود را بسازیم اما نه آن‌گونه که خود می‌خواهیم».** پارادوکس این جمله فی‌الواقع دیالکتیک یا موتور محرکه جامعه است.
اکنون شاید بتوان به اهمیت پاسخ هکتور به تروئیلوس پی برد؛ هنگامی که هکتور به ارزش ذاتی چیزها اشاره می‌کند، در واقع به تاریخی اشاره می‌کند که پشت هر چیزی نهفته شده است. پاسخ او به تروئیلوس‌های معاصر آن است که «ما نمی‌توانیم از صفر شروع کنیم».۹
پی‌نوشت‌ها:
* ایگلتون اندیشه‌ها را برآمده از زمینه‌های مادی در نظر می‌گیرد و همچنین آن اندیشه‌ها را توجیه‌کننده آن وضعیت مادی تلقی می‌کند.
** نقل‌قول از مارکس.
۱، ۲، ۳، …. و ۹٫ «معنای زندگی»، تری ایگلتون، ترجمه عباس مخبر