شعر علی معلم برای عباس کیارستمی
شعر علی معلم برای عباس کیارستمی

علی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان هنر شعری در وصف عباس کیارستمی سرود. به گزارش هفت هنر به نقل از فرهنگستان هنر، علی معلم  دامغانی در پی درگذشت عباس کیارستمی – سینماگر، عکاس و شاعر – نوشته است: تقدیم به روان اندیشه سینماگر حکیم شاعر نگارگر  عباس کیارستمی روحش شاد راویانی که ره ذکر مصور گیرند […]

علی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان هنر شعری در وصف عباس کیارستمی سرود.

به گزارش هفت هنر به نقل از فرهنگستان هنر، علی معلم  دامغانی در پی درگذشت عباس کیارستمی – سینماگر، عکاس و شاعر – نوشته است:

تقدیم به روان اندیشه سینماگر حکیم شاعر نگارگر  عباس کیارستمی روحش شاد

راویانی که ره ذکر مصور گیرند

شاید ار رسم کیارستمی ازسر گیرند

سینمامرد گرانمایه فرزام حکیم

که سزد نامه وی در ورق زر گیرند

یاد اندیشه سروی که جز از بیشه نگفت

رغم آنان که ره قفر مقفر گیرند

سایه پیر ره و سادگی کودک داشت

رهروان: راه به پیرانه از ایدر گیرند

شاعر و عاشق و تاویلی ونقاش و نقیب

بود و بایدش از این جمله فراتر گیرند

شوکت و شرم پدر شور پسر داشت به سر

لیک می‌خواست که خلقش به برادر گیرند

پیر تصوریرگران است از این پس به جهان

که نیارند جز این ره ره دیگر گیرند

اکشن و سکس همه شهوت و خشم است و فریب

عاقلان را نسزد اینکه ره شر گیرند

سینما سایه سیمرغ سزد نی سیرنگ

تا حکیمانش پسندند و برابر گیرند

آدمی‌زاده کریم است و شریف است هلا

به نبایست فهیمانش به تسخر گیرند

بس کنم جان برادر به سر راه پلی است

که بر آن دور ز جان رفقا خر گیرند