آن‌چه مهم است در دنیا بودن است، حالت مهم نیست، تا وقتی آدم روی زمین است. نفس ‌کشیدن تنها چیزی است که لازم است، اجباری به ولگردی نیست، یا معاشرت، حتی می‌توانی خودت را مرده بدانی به شرطی که پنهان‌کاری نکنی،  چه حکومتی لیبرال ‌تر از این می‌توان تصور کرد، نمی‌دانم ،‌ تصور نمی‌کنم.

آن‌چه مهم است در دنیا بودن است، حالت مهم نیست،
تا وقتی آدم روی زمین است. نفس ‌کشیدن تنها چیزی است که لازم است، اجباری به ولگردی نیست، یا معاشرت، حتی می‌توانی خودت را مرده بدانی به شرطی که پنهان‌کاری نکنی،  چه حکومتی لیبرال ‌تر از این می‌توان تصور کرد، نمی‌دانم ،‌ تصور نمی‌کنم.