«دیابولیک، رومئو و ژولیت» پرفروش‌ترین نمایش ایران‌شهر
«دیابولیک، رومئو و ژولیت» پرفروش‌ترین نمایش ایران‌شهر

طبق این آمار، فروش نمایش «دیابولیک، رومئو و ژولیت» طی ۴۳ اجرا مبلغ ۴۵۸ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان بوده است.

نمایش‌های «حساب پرداخت نمیشه» به کارگردانی هادی عامل با ۲ هزار و ۹۴۵ مخاطب، «باغبان مرگ» به کارگردانی آروند دشت آرایی با ۱ هزار و ۸۴۵، «حادثه در ویشی» به کارگردانی منیژه محامدی با ۲ هزار ۵۲۶ و «دیابولیک، رومئو و ژولیت» به کارگردانی آتیلا پسیانی با ۱۲ هزار ۶۵۷ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

به گزارش هفت هنر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های «حساب پرداخت نمیشه»، «باغبان مرگ»، «حادثه در ویشی» و «دیابولیک، رومئو و ژولیت» که از ۳۰ آذر و اول دی‌ماه در ساعت‌های ۱۸، ۱۸:۱۵،۲۰ و ۲۰:۱۵ اجرای عمومی خود را در سالن‌های استاد سمندریان و دکتر ناظر زاده تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند، به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

نمایش «حساب پرداخت نمیشه» به کارگردانی عادی عامل در ۲۳ اجرای خودپذیرای ۲ هزار و ۹۴۵ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۷۲۵ مخاطب با بلیت‌های ۱۵،۲۰ و ۳۰ هزارتومانی ۸۸۰ مخاطب با بلیت‌های ۳۵ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۴۰ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «حساب پرداخت نمیشه» طی ۲۳ اجرا مبلغ ۶۴ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان بوده است.

نمایش «باغبان مرگ» به کارگردانی آروند دشت آرای نیز در ۲۴ اجرای خودپذیرای ۱ هزار و ۸۴۵ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۵۶۱ مخاطب با بلیت‌های ۱۵،۲۰،۲۵ هزارتومانی، ۱۲۵۴ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۲۸۵ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «باغبان مرگ» طی ۲۴ اجرا مبلغ ۴۱ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان بوده است.

نمایش «حادثه در ویشی» به کارگردانی منیژه محامدی نیز در ۲۳ اجرای خودپذیرای ۲ هزار و ۵۲۶ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۴۵۶ مخاطب با بلیت‌های ۱۵،۲۰ و ۲۵ هزارتومانی، ۴۵۵ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۸۹ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «حادثه در ویشی» طی ۲۳ اجرا مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۰۷ هزار تومان بوده است.

نمایش «دیابولیک، رومئو و ژولیت» به کارگردانی آتیلا پسیانی نیز در ۴۳ اجرای خودپذیرای ۱۲ هزار و ۶۵۷ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۵۶۳ مخاطب با بلیت ۱۵، ۳۰ هزارتومانی، ۱۰۳۷۹ مخاطب با بلیت ۴۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۷۱۵ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «دیابولیک، رومئو و ژولیت» طی ۴۳ اجرا مبلغ ۴۵۸ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان بوده است.