بنا به تصمیم شبکه نسیم، دورهمی امشب پخش نخواهد شد.قسمت بعدی این برنامه ۵شنبه شب روی آنتن می رود. به گزارش هفت هنر، بنا به تصمیم شبکه نسیم، دورهمی امشب پخش نخواهد شد.قسمت بعدی این برنامه ۵شنبه شب روی آنتن می رود.

بنا به تصمیم شبکه نسیم، دورهمی امشب پخش نخواهد شد.قسمت بعدی این برنامه ۵شنبه شب روی آنتن می رود.
به گزارش هفت هنر، بنا به تصمیم شبکه نسیم، دورهمی امشب پخش نخواهد شد.قسمت بعدی این برنامه ۵شنبه شب روی آنتن می رود.