دبیر هیات منصفه مطبوعات: مدیر مسئول مهرنامه مجرم است!
دبیر هیات منصفه مطبوعات: مدیر مسئول مهرنامه مجرم است!

دبیر هیات منصفه مطبوعات گفت: مدیرمسوول ماهنامه مهرنامه با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

دبیر هیات منصفه مطبوعات گفت: مدیرمسوول ماهنامه مهرنامه با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

علی‌اکبر کساییان گفت: صبح روز یکشنبه – ۳مردادماه رسیدگی به پرونده مدیرمسوول سایت پیام نو و مدیرعامل خبرگزاری ایلنا که مدیر این سایت ها یک نفر است، به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

وی افزود: پس از پایان دادگاه هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و براساس نظر هیات منصفه مدیر مسوول این سایت ها مجرم شناخته نشد.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه به پرونده مدیر مسوول سایت بولتن نیوز هم به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر  رسیدگی شد که با اکثریت آرا مدیرمسوول آن مجرم شناخته نشد و رییس دادگاه رای بر برائت مدیر مسوول سایت بولتن نیوز و پیام نو و خبرگزاری ایلنا داد.

دبیر هیات منصفه مطبوعات تصریح کرد: پرونده مدیر مسوول ماهنامه مهرنامه با اتهام نقل مطالب گروه های مخالف نظام و تبلیغ به نفع آن گروه ها مورد رسیدگی قرار گرفت که هیات منصفه مطبوعات مدیر مسوول این سایت را مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف ندانست.