عمل جراحی محمدعلی بهمنی با موفقیت انجام شد و حال عمومی وی خوب است. به گزارش هفت هنر، علیرضا بدیع شاعر با اشاره به وضعیت جسمانی محمدعلی بهمنی پس از عمل جراحی گفت: عمل جراحی با موفقیت انجام شد و حال عمومی وی خوب است. وی افزود: حوالی ساعت یک بعد از ظهر، جراحی محمدعلی […]

عمل جراحی محمدعلی بهمنی با موفقیت انجام شد و حال عمومی وی خوب است.
به گزارش هفت هنر، علیرضا بدیع شاعر با اشاره به وضعیت جسمانی محمدعلی بهمنی پس از عمل جراحی گفت: عمل جراحی با موفقیت انجام شد و حال عمومی وی خوب است.

وی افزود: حوالی ساعت یک بعد از ظهر، جراحی محمدعلی بهمنی انجام شد. خوشبختانه در حال حاضر این شاعر پیشکسوت کشورمان در شرایط خوبی به سر می برد.