اگر روزی چشم‌هایت را باز کردی و خودت را وسط یک کوره دیدی، نترس و سعی کن از آن پخته خارج شوی، چرا که سوختن را همه بلد‌ند!

اگر روزی چشم‌هایت را باز کردی
و خودت را وسط یک کوره دیدی،
نترس و سعی کن از آن
پخته خارج شوی،
چرا که سوختن را همه بلد‌ند!