نومیدی ترسناک تر از پیری است در پیری  جسم ما مچاله می شود در نومیدی… روح ما ! ❄️

نومیدی ترسناک تر از پیری است
در پیری  جسم ما مچاله می شود
در نومیدی…
روح ما !

❄️