تفکرات اشتباهی که در زندگی‌مان انجام می‌دهیم
تفکرات اشتباهی که در زندگی‌مان انجام می‌دهیم

ما درباره زندگی‌مان تصورات اشتباهی داریم که با تغییر در نحوه فکرمان می‌توانیم زندگی را برایمان بهتر کنیم.

ما درباره زندگی‌مان تصورات اشتباهی داریم که با تغییر در نحوه فکرمان می‌توانیم زندگی را برایمان بهتر کنیم.

در اینجا ۹ کار اشبتاهی که در طول زندگی مان انجام می‌دهیم تا زندگی برایمان سخت شود را می خوانید:

۱٫ تلاش برای خشنود کردن همه اطرافیان در حال و آینده!
۲٫ زندگی در گذشته و یادآوری دایم خاطرات بد!
۳٫ بیش از حد راجع به همه چیز فکر کردن و دامن زدن به افکار!
۴٫ بهانه تراشی کردن برای دوری کردن از شروع کارها!
۵٫ نیازهای خود را در آخر همه چیز و همه کس قرار دادن!
۶٫ به دنبال بی عیب و نقص بودن و به خود سخت گرفتن!
۷٫ ترس از تغییر در هر موقعیت شغلی، خانوادگی، تحصیلی!
۸٫ سرکوب کردن خود و اراده خود!
۹٫ توضیح و توجیه خود در مواقعی که از انجام کارها اجتناب می کنیم!