«تروما» و «حریق» در تماشاخانه ایرانشهر چه تعداد تماشاگر داشتند؟
«تروما» و «حریق» در تماشاخانه ایرانشهر چه تعداد تماشاگر داشتند؟

نمایش‌های «تروما» با ۵ هزار و ۶۵ مخاطب، و «حریق» با ۲ هزار ۲۷۶ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

نمایش‌های «تروما» با ۵ هزار و ۶۵ مخاطب، و «حریق» با ۲ هزار ۲۷۶ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

به گزارش تیترهنر، نمایش‌های «تروما» به کارگردانی افسانه ماهیان  با ۵ هزار و ۶۵ مخاطب و «حریق» به کارگردانی افروز فروزند با ۲ هزار ۲۷۶  مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

نمایش‌های «تروما» و«حریق» که از ۴ آبان به ترتیب در ساعت‌های ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰  اجرای عمومی خود را در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند، به کار خود در این مجموعه با هشت هزار مخاطب پایان دادند.

نمایش «تروما» به کارگردانی افسانه ماهیان در ۲۶ اجرای خود پذیرای ۵ هزار و ۶۵ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۳۶۹۲ مخاطب با بلیت‌های ۶۰ و ۵۰ هزار تومانی، ۹۸۳  مخاطب با بلیت‌های ۴۰،۳۰ و ۲۰  هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۹۰ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «تروما» طی ۲۶ اجرا مبلغ ۲۳۸ میلیون و ۴۰۳ هزار تومان بوده است.

نمایش «تروما» به کارگردانی افروز فروزند نیز در ۲۴ اجرای خودپذیرای ۲ هزار و ۲۷۶ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۲۲۸ مخاطب با بلیت‌های ۴۵،۴۰ و ۳۰ هزارتومانی، ۶۸۸ مخاطب با بلیت ۲۰ و ۲۵  هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۶۰ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «حریق» طی ۲۴ اجرا مبلغ ۷۳ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان بوده است.