تنها یک چیز می‌تواند تحقق یک رویا را غیرممکن سازد، ترس از شکست. اگر هم در مسیر افسانه شخصی‌ات بمیری بهتر از مردن همچون میلیون‌ها انسان که حتی نمی‌دانند افسانه‌ی شخصی وجود دارد!  

تنها یک چیز می‌تواند تحقق یک رویا را غیرممکن سازد، ترس از شکست.
اگر هم در مسیر افسانه شخصی‌ات بمیری بهتر از مردن همچون میلیون‌ها انسان که حتی نمی‌دانند افسانه‌ی شخصی وجود دارد!