آدم ها همه چیز را همین طور حاضر و آماده از مغازه ها می خرند، اما چون مغازه ای نیست که دوست معامله کند، آدم ها مانده اند بی دوست. گفت: تو اگر دوست می خواهی مرا اهلی کن. پرسید: اهلی کردن یعنی چه؟ گفت: یعنی ایجاد علاقه کردن و این چیزی ست که […]

  آدم ها همه چیز را همین طور حاضر و آماده از مغازه ها می خرند،
اما چون مغازه ای نیست که دوست معامله کند، آدم ها مانده اند بی دوست.

گفت: تو اگر دوست می خواهی مرا اهلی کن.
پرسید: اهلی کردن یعنی چه؟
گفت: یعنی ایجاد علاقه کردن و این چیزی ست که این روزها پاک فراموش شده.
پرسید: راهش چیست؟
گفت: باید صبور باشی… خیلی صبور.

 آنتوان دوسنت اگزوپری