بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه فعالیت‌های فرهنگی خانوار ایرانی که فقط حدود ۴ درصد از جمعیت ۱۵ سال به بالا در ایران طی یکسال به تئاتر رفته و جمعیتی معادل ۱۳.۴ درصد از گروه سنی ذکر شده به صورت مستمر سیگار مصرف می‌کنند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه فعالیت‌های […]

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه فعالیت‌های فرهنگی خانوار ایرانی که فقط حدود ۴ درصد از جمعیت ۱۵ سال به بالا در ایران طی یکسال به تئاتر رفته و جمعیتی معادل ۱۳.۴ درصد از گروه سنی ذکر شده به صورت مستمر سیگار مصرف می‌کنند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه فعالیت‌های فرهنگی خانوار ایرانی حدود ۵۳ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد که معادل ۴۸ مییلون و ۷۵۴ هزار نفر هستند، جمعیتی معادل ۲۵ میلیون و ۶۷۹ هزار نفرند، در یک سال قبل از زمان آمارگیری (در سال ۱۳۹۳) مطالعه کتاب غیردرسی داشته‌اند و  در حدود ۴۷ درصد نیز یعنی ۲۳ میلیون و ۷۳ هزار نفر، مطالعه کتاب غیر درسی نداشته‌اند.

همچنین در میان مطالعه داشته ها نیز ۳۳.۵  درصد از افرادی که مطالعه غیردرسی داشته‌اند، کمتر از یک ساعت، ۳۷.۲ درصد یک تا دو ساعت و بقیه این افراد (۲۹.۳ درصد) بیشـتر از سه ساعت در هفته مطالعه داشته‌اند.

همچنین نتایج نشان می‌دهد که ۱۸ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر (۳۸درصد) از افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد، در هفته گذشته روزنامه مطالعـه کـرده‌انـد و ۳۰ میلیون و ۱۶۲ هزار نفر (۶۲درصد) مطالعه روزنامه نداشته‌اند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار از جمعیت ۱۵ ساله به بالای کشور (چه باسواد و چه بی‌سواد)،   ۱۴ درصد جمعیت معادل هشت میلیون و ۳۰۳ هزار نفر طی یکسال به سینما رفته‌اند. حدود چهار درصد نیز معادل ۲۳ میلیون و ۱۸۵ هزار نفر از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته به تئاتر رفته و ۵۶ میلیون و ۳۳۶ هزار  نفر معادل ۹۶ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر تئاتر نرفته‌اند.

همچنین بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران حدود ۴۵ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر که معادل ۲۶ میلیون و ۲۸۰ هزار نفر هستند، اظهار کرده‌اند که ورزش می‌کنند و در مقابل حدود ۵۵ درصد یعنی  ۳۲ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر بیان کرده اند که ورزش نمی‌کنند. از جمعیت حدود ۷۱.۸ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر که معادل ۴۲ میلیون و ۹۸ هزار نفر، اظهار کرده‌اند که موسیقی گوش می‌کنند و در مقابل حدود ۲۸.۲ درصد یعنی ۱۶ مییلون و ۵۵۶ هزار نفر بیان کرده اند که موسیقی گوش نمی‌کنند.

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در ایران حدود ۵۱ میلیون نفر معادل ۸۷ درصد افراد ۱۵ساله و بیشتر، در سال ۱۳۹۳ صدقه داده‌اند یا خیرات کرده‌اند.

نتایج این طرح حاکی از آن بود که از  جمعیت مورد بررسی ۱۳.۴ درصد به طور مستمر در هر روز سیگار  ۶ درصد قلیان مصرف کرده‌اند.