«افسون معبد سوخته»، «حکومت‌نظامی» «عاشقانه برای عباس» و «فاووست» چه تعداد مخاطب داشته‌اند؟
«افسون معبد سوخته»، «حکومت‌نظامی» «عاشقانه برای عباس» و «فاووست» چه تعداد مخاطب داشته‌اند؟

طبق این آمار، فروش نمایش «افسون معبد سوخته» طی ۳۹ اجرا مبلغ ۲۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

نمایش‌های «افسون معبد سوخته» به کارگردانی کیومرث مرادی با ۷ هزار و ۲۸۸ مخاطب، «حکومت‌نظامی» به کارگردانی تینو صالحی با ۲ هزار و ۰۴۵، «عاشقانه برای عباس» به کارگردانی سید علی موسویان با ۱ هزار ۲۸۰ و «فاووست++» به کارگردانی میلاد اکبر نژاد با ۱ هزار ۱۹۶ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

به گزارش هفت هنر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های «افسون معبد سوخته»، «حکومت‌نظامی»، «فاووست ++» و «عاشقانه برای عباس» که از ۱۱ و ۱۵ و ۲۵ و ۲۸ مهرماه در ساعت‌های ۱۸، ۱۸:۳۰،۲۰ و ۲۰:۳۰ اجرای عمومی خود را در سالن‌های استاد سمندریان و دکتر ناظر زاده تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند، به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

نمایش «افسون معبد سوخته» به کارگردانی کیومرث مرادی در ۳۹ اجرای خودپذیرای ۷ هزار و ۲۸۸ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۲۷۱۷ مخاطب با بلیت‌های ۲۵،۲۰ و ۲۸ هزارتومانی ۴۰۵۷ مخاطب با بلیت‌های ۳۵ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۵۱۴ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «افسون معبد سوخته» طی ۳۹ اجرا مبلغ ۲۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

نمایش «حکومت‌نظامی» به کارگردانی تینو صالحی نیز در ۲۵ اجرای خودپذیرای ۲ هزار و ۰۴۵ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۳۶۸ مخاطب با بلیت‌های ۱۵،۲۰،۲۱ و ۲۴ هزارتومانی، ۳۸۶ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۲۹۱ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «حکومت‌نظامی» طی ۲۵ اجرا مبلغ ۳۵ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان بوده است.

نمایش «فاووست++» به کارگردانی میلاد اکبر نژاد نیز در ۲۲ اجرای خودپذیرای ۱ هزار و ۱۹۶ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۸۵۶ مخاطب با بلیت‌های ۱۵،۲۰ و ۲۱ هزارتومانی، ۱۴۱ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۱۹۹ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «فاووست++» طی ۲۲ اجرا مبلغ ۱۸ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان بوده است.

نمایش «عاشقانه برای عباس» به کارگردانی سید علی موسویان و تهیه‌کنندگی محسن زارع اشکذری نیز در ۲۷ اجرای خود پذیرای ۱ هزار و ۲۸۰ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۶۳ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی، ۹۱۹ مخاطب با بلیت ۲۰ هزارتومانی و ۹۳ مخاطب با بلیت ۱۵ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۱۰۵ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «عاشقانه برای عباس» طی ۲۷ اجرا مبلغ ۲۴ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بوده است.