اعتبار ۶۰۰ میلیون تومانی برای خرید بیش از ۴۲ هزار نسخه کتاب
اعتبار ۶۰۰ میلیون تومانی برای خرید بیش از ۴۲ هزار نسخه کتاب

در جلسه ۵۵۶ هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید ۴۲ هزار و ۲۶۰ نسخه کتاب به تصویب رسید.

در جلسه ۵۵۶ هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید ۴۲ هزار و ۲۶۰ نسخه کتاب به تصویب رسید.

به گزارش هفت هنر، در جلسه ۵۵۶ هیات انتخاب و خرید کتاب تعداد ۱۷۴ عنوان کتاب در ۴۲ هزار و ۲۶۰ نسخه به مبلغ ۵/۸۶۶/۵۰۰/۰۰۰ (پنج میلیارد و هشتصد و شصت و شش میلیون و پانصد هزار ریال) جهت خرید به تصویب رسید.

فهرست این خرید در درگاه اینترنتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http: //mof. farhang. gov. ir/fa/home/book بارگذاری شده است.

ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیات داده‌اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨۵١٢٨۵٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه ککند.